مدیریت ریسک فناوری اطلاعات Risk IT

ما به شما کمک می کنیم تا روش های سازمان دهی فناوری، کارکنان، روابط شخص ثالث، داده ها، فرآیندهای کاری و کنترل های داخلی را برای مدیریت ریسک های فناوری اطلاعات ایجاد نموده و کارایی کسب و کار خود را افزایش دهید.

مجموعه خدمات ما

تحلیل مقایسه ای وضعیت مدیریت ریسک در سازمان با وضعیت ریسک در صنعت بر اساس بنچمارک های داخلی و بین المللی

تبیین نحوه گروه بندی ریسک بر اساس فاکتورهای مختلف

تدوین مدل اثرگذاری گروه های ریسک بر ارزش های کسب و کار

تدوین چارچوب سلسله مراتبی ریسک

تبیین اصول نظام مدیریت ریسک مشتمل بر :

 • نحوه ارتباط ریسک فناوری اطلاعات با نتایج کسب و کار
 • همراستاسازی ریسک فناوری اطلاعات و نظام مدیریت ریسک کسب و کار
 • مکانیزم هزینه و منفعت در ریسک های فناوری اطلاعات
 • نحوه ارتباطات میان ذی نفعان ریسک
 • تبیین ساختار راهبری، مدیریتی و پاسخگویی

تبیین عناصر استقرار فرهنگ ریسک فناوری اطلاعات مشتمل بر :

 • قابلیت های حرکت به سوی سیاست های انطباق
 • قابلیت های ریسک پذیری
 • قابلیت های مدیریت نتایج منفی اقدامات

تبیین مکانیزم سناریوهای ریسک فناوری اطلاعات مشتمل بر بازیگران، تهدیدها، رخدادها، منابع و دارایی ها، برنامه ریزی زمان ها و ضرب الاجل ها

تبیین مکانیزم های محاسبه و سنجش در مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

تحلیل فاکتورهای ریسک فناوری اطلاعات مشتمل بر عوامل محیط داخلی و خارجی، قابلیت‌های مدیریت ریسک، قابلیت‌های فناوری اطلاعات، قابلیت‌های کسب و کار وابسته به فناوری اطلاعات

تبیین مدل های تحلیل و پاسخ به ریسک های فناوری اطلاعات

تدوین برنامه مدیریت ریسک به همراه اولویت های اجرایی برای تحقق راهبردهای مواجهه

برنامه ریزی و اجرای ممیزی بیرونی برای اخذ گواهینامه های معتبر بین المللی

قابلیت‌‌های کسب شده و تجربه مشتری

قابلیت حاکمیت و راهبردی ریسک۹۸%
۹۸%
 • استقرار رویکرد مدیریت و راهبری ریسک فناوری اطلاعات مشتمل بر مکانیزم های تصویب همسوسازی سیاست ها و توسعه فرهنگ ریسک
 • یکپارچه سازی ریسک فناوری اطلاعات با سیستم مدیریت ریسک کسب و کار
 • ایجاد نظام پاسخگویی در حوزه ریسک فناوری اطلاعات
 • هماهنگ سازی راهبردهای ریسک فناوری اطلاعات و راهبردهای ریسک کسب و کار
 • مدل های تامین منایع کافی برای مدیریت ریسک فناوری اطلاعات
 • ایجاد مکانیزم مستقل تضمین اثربخشی مدیریت ریسک فناوری اطلاعات
 • ارتقاء ضریب نفوذ ابعاد ریسک فناوری اطلاعات در تصمیم گیری های کسب و کار
 • افزایش سطح پذیرش مدیریتی رویکرد تحلیل ریسک فناوری اطلاعات در تصمیمات
 • تثبیت مکانیزم تحلیل ریسک فناوری اطلاعات
 • جانمایی ملاحظات ریسک های فناوری اطلاعات در تصمیمات راهبردی کسب و کار
قابلیت حصول اطمینان از شناسایی و تحلیل تاثیرات ریسک های فناوری اطلاعات در کسب و کار۸۱%
۸۱%
 • تبیین مکانیزم گردش داده های ریسک فناوری اطلاعات در سازمان
 • تدوین نحوه گرداوری داده های ریسک در محیط عملیاتی
 • شناسایی و تحلیل فاکتورهای ریسک
 • تعریف دامنه و نحوه تحلیل ریسک
 • درک قابلیت ها و توانمندسازهای فناوری اطلاعات
 • تبیین سناریوهای ریسک فناوری اطلاعات
 • توسعه شاخص ها و سنجه های ریسک فناوری اطلاعات
قابلیت حصول اطمینان از تنظیم راهبردها و اقدامات مدیریت مواجهه با ریسک۶۳%
۶۳%
 • شفاف سازی و تبیین ریسک
 • تفسیر یافته ها و آثار ریسک
 • تبیین کنترل ها و اقدامات لازم برای مواجهه
 • شناسایی فرصت های نهفته در ریسک ها
 • پایش همراستایی اقدامات عملیاتی با آستانه پذیرش
 • اجرای کنترل ها
 • تبیین نظام گزارش گری نتایج
 • تبیین نظام واکنش در برابر رویدادها و حوادث
 • مدون سازی درس های آموختنی از وقوع ریسک های فناوری اطلاعات

راه حل ، دانش و فناوری مورد استفاده