مدیریت تداوم کسب و کار Business Continuity Management

BCM توانایی سازمان را برای پاسخگویی مؤثر در برابر تهدیداتی همچون حوادث طبیعی یا نقض داده ها و محافظت از منافع تجاری سازمان بالا می برد. BCM شامل بازیابی فاجعه ، بازیابی مشاغل ، مدیریت بحران ، مدیریت حوادث ، مدیریت اضطراری و برنامه ریزی احتمالی است.

مجموعه خدمات ما

تحلیل مقایسه ای وضعیت تداوم در سازمان با وضعیت تداوم در صنعت بر اساس بنچمارک های داخلی و بین المللی

تعیین دامنه صیانت از تداوم کسب و کار

تبیین نقش و جایگاه خدمات برون سپاری شده و الزامات تداوم مترتب بر آن

تدوین سیاست تداوم سازمان

تبیین ساختار سازمانی تداوم

نهادینه سازی مکانیزم تداوم کسب و کار در بستر سازمانی

مدل سازی و تحلیل کسب و کار برای استخراج بخش های حیاتی و حساس

تحلیل نیازمندی های تداوم محورهای گوناگون فعالیت سازمان

محاسبه RTO و RPO و هدفگذاری کیفیت بازیابی فعالیت های کسب و کار

استقرار نظام جامع مدیریت و ارزیابی ریسک

شناسایی تهدیدات پیرامون محیط سازمان و نحوه اثرگذاری آن ها بر کسب و کار

تبیین راهبردها و تاکتیک های تداوم

تدوین برنامه تداوم کسب و کار در لایه های راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی

برنامه ریزی مانورهای تداوم و بروز فجایع

تبیین مکانیزم نگهداشت برنامه های تداوم

استقرار نرم افزار مدیریت تداوم کسب و کار

برنامه ریزی و اجرای ممیزی های داخلی و خارجی برای اخذ گواهینامه های معتبر بین المللی BCM

قابلیت‌های کسب شده و تجربه مشتری

قابلیت شناسایی و تشخیص تهدیدهای پیرامون کسب و کار۹۸%
۹۸%
توانایی بکارگیری مدل منسجم و یکپارچه برای مدیریت ریسک ها۸۹%
۸۹%
قابلیت تبیین و تشخیص نیازمندی های پیشگیری و کاهش در برابر فجایع۸۰%
۸۰%
قابلیت تبیین و تشخیص نیازمندی های آمادگی در برابر فجایع۷۳%
۷۳%
قابلیت تبیین و تشخیص نیازمندی های مقابله با فجایع۶۶%
۶۶%
قابلیت تبیین و تشخیص نیازمندی های بازیابی سرویس ها در زمان بروز فجایع۵۹%
۵۹%
قابلیت پایش تغییرات و نگهداری از تدابیر تداوم کسب و کار۵۲%
۵۲%
قابلیت مدیریت وقفه های کسب و کار۴۶%
۴۶%
قابلیت مدیریت بستر فرهنگ سازمانی برای استقرار توانمندی های مدیریت و بازیابی فجایع۴۰%
۴۰%
قابلیت صیانت از مولفه های اساسی کسب و کار ( سودآوری، برند و شهرت سازمانی، خدمات تکلیفی و….)۳۴%
۳۴%

راه حل ، دانش و فناوری مورد استفاده