حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات IT Auditing

با معرفی تکنولوژی ها ، استانداردها ، چارچوب های تایید شده ، قوانین و مقررات داخلی و خارجی جدید در حوزه فناوری اطلاعات ، GRC ( حاکمیت ، ریسک و انطباق) یک چالش پیچیده در کسب و کار است. الزامات فناوری اطلاعات کسب و کار سازمان ها را به سمت سطوح بیشتری از شفافیت، عینیت و حرفه ای بودن می کشاند.

با خدمات ما مدیران باید اطمینان حاصل کنند که استانداردهای حاکمیت ، مدیریت و عملیات فناوری اطلاعات رعایت شده و سیستم های مدیریت انطباق ، ریسک و کنترل قوی و انعطاف پذیر در کل چرخه حیات فناوری اطلاعات وجود دارد.

مجموعه خدمات ما

شناخت و تبیین استانداردها ، چارچوب ها ، تکنولوژی ، قوانین و مقررات ، الزامات و … مربوط به فناوری اطلاعات کسب و کار

تحلیل مقایسه ای وضعیت حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان بر اساس بنچمارک های داخلی و بین المللی

پیمایش اولیه سازمان به منظور تعیین حوزه های ریسک

ایجاد چارچوب شناخت و تعیین جامعه حسابرسی

تبیین اهداف حسابرسی فناوری اطلاعات به منظور تحقق شاخص اثربخشی حسابرسی

مدلسازی مولفه های راهبردی به منظور حسابرسی لایه حاکمیتی فناوری اطلاعات

شناسایی، انتخاب و تلفیق چارچوب های مرجع پوشش دهنده دامنه حسابرسی

انتخاب موضوعات حسابرسی متناسب با جامعه حسابرسی

تبیین کنترل های مرتبط با موضوعات حسابرسی

اجرای حسابرسی بر استفاده از روش ها و ابزارهای پیش بینی شده

تدوین پروفایل یافته ها و ریسک های فناوری اطلاعات

ارزش گذاری و اولویت بندی ریسک ها

انتخاب راهبردهای مواجهه

تدوین برنامه ها و پروژه های مدیریت ریسک ها

برنامه ریزی و استقرار چارچوب Governance, Risk & Compliance : IT GRC

استقرار نرم افزار – Governance, Risk & Compliance : IT GRC

قابلیت‌‌های کسب شده و تجربه مشتری

قابلیت اجرای حسابرسی انطباق در حوزه فناوری اطلاعات۹۸%
۹۸%
منظر مدیریت عملکرد فناوری اطلاعات و محاسبه ارزش سرمایه گذاری ها۸۸%
۸۸%
قابلیت تبیین حاکمیت، مدیریت ریسک و وضعیت کنترل ها۷۹%
۷۹%
قابلیت ایجاد مدیریت منابع انسانی حسابرسی و شایستگی های مرتبط با آن۷۱%
۷۱%
قابلیت رهبری و هدایت تیم های اجرایی حسابرسی۶۸%
۶۸%
قابلیت بکارگیری الگوها و مدل های تخصصی حسابرسی مدیریت و عملیات فناوری اطلاعات۵۹%
۵۹%
قابلیت توسعه مدل های تخصصی حسابرسی حاکمیت فناوری اطلاعات۴۸%
۴۸%
قابلیت ایجاد نظام پاسخگویی و مدیریت عملکرد۴۰%
۴۰%
قابلیت ایجاد ارتباطات و هماهنگی های سازمانی۳۳%
۳۳%

از طریق :
تبیین مدل کسب و کار حسابرسی فناوری اطلاعات
پوشش مدیریت هزینه فناوری اطلاعات
پوشش معیارهای عملکردی
یکپارچه سازی معیارهای کمی و کیفی مدیریت عملکرد
انتشار گزارشات اثربخشی حسابرسی داخلی

قابلیت اعمال حاکمیت حسابرسی۱۰%
۱۰%

از طریق :
حفظ استقلال عملکردی
قدرت و اختیار دسترسی به اطلاعات
دارایی ها و افراد

راه حل ، دانش و فناوری مورد استفاده