مدیریت و راهبری مالی و سرمایه‌گذاری

امروزه فناوری اطلاعات سهم بسزایی در کسب و کار سازمان داشته و با این وجود امکان محاسبه صحیح ارزش ایجاد شده توسط فناوری اطلاعات در زنجیره ارزش سازمان و نحوه جاری سازی منافع، ساده نیست.

مجموعه خدمات ما

تبیین و طراحی نظام مدیریت ارزش و راهبری سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سازمان

پیاده سازی نظام مدیریت ارزش و راهبری سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سازمان

تهیه و معماری سبد (پورتفولیو) فناوری اطلاعات در کسب و کار سازمان

تهیه و راه اندازی ابزارهای مدیریت ارزش و راهبری سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سازمان

کنترل و اندازه گیری نظام مدیریت ارزش و راهبری سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سازمان

آموزش و انتقال دانش نظام مدیریت ارزش و راهبری سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سازمان

قابلیت‌های کسب شده و تجربه مشتری

ایجاد ارزش از طریق سرمایه‌گذاری‌های مرتبط به فناوری۹۸%
۹۸%
مدیریت سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات به صورت پورتفولیوهای سرمایه‌گذاری کسب و کار۹۰%
۹۰%
مدیریت سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات در طول چرخه حیات۸۴%
۸۴%
شناسایی، ارزیابی و مدیریت طبقه‌بندی‌های مختلف سرمایه گذاری۷۷%
۷۷%
ایجاد و مدیریت پروفایل منابع و تخمین منابع۷۰%
۷۰%
تعریف حدود سرمایه گذاری۶۴%
۶۴%
ارزیابی، اولویت بندی، انتخاب، تعویق یا رد سرمایه‌گذاری‌های جدید۵۹%
۵۹%
مدیریت و بهینه‌سازی کلی پورتفولیوی سرمایه گذاری۵۲%
۵۲%
نظارت و گزارش دهی بر کارایی پورتفولیو۴۴%
۴۴%