مدیریت و تحول سرمایه انسانی

ما بر روی توسعه استراتژی ها، ساختارها، سیستم ها و فرآیندها و همچنین قابلیت های سازمان در حوزه سرمایه انسانی تمرکز می کنیم که باعث جذب ، توسعه ، تعامل ، حفظ و مدیریت استعداد می شود. متدلوژی های پیشرفته را برای کمک به عملکرد سرمایه انسانی به کار می گیریم و سازمان ها را قادر می سازیم ضمن در نظر گرفتن هزینه، بر روی توانایی و ظرفیت و ملاحظات مربوط به اولویت های کارکنان خود در حوزه فناوری متمرکز شوند.

مجموعه خدمات ما

تدوین استراتژی ها و سیاست ها در حوزه مدیریت سرمایه های انسانی

بررسی و طراحی ساختار سازمانی مناسب و جایگاه ساختار سازمانی فناوری اطلاعات در سازمان

طراحی و تدوین نقش ها و مسئولیت های راهبری، مدیریت

تعریف مکانیزم تصمیم گیری در حوزه تحول دیجیتال و بکارگیری فناوری در سازمان

ارزیابی و تجزیه و تحلیل وضعیت مشاغل، مسئولیت ها و ساختارهای سازمانی فناوری اطلاعات

بررسی و طراحی رویه های مدیریت ارتباطات سازمانی

طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت تغییر فردی و سازمانی

تعریف و طراحی برنامه های آگاهی رسانی در حوزه فناوری اطلاعات سازمان

تعریف و طراحی برنامه های توانمند سازی فناوری اطلاعات

برگزاری مجموعه دوره های آموزشی تربیت مشاور و ارزیاب فناوری اطلاعات

برگزاری مجموعه دوره های آموزشی مدیریت راهبرد فناوری اطلاعات

برگزاری مجموعه دوره های آموزشی حاکمیت و راهبری فناوری اطلاعات

برگزاری مجموعه دوره های آموزشی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

برگزاری مجموعه دوره های آموزشی مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

برگزاری مجموعه دوره های آموزشی حسابرسی فناوری اطلاعات

برگزاری مجموعه دوره های آموزشی امنیت اطلاعات

برگزاری مجموعه دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری فناوری اطلاعات

برگزاری مجموعه دوره های آموزشی مدیریت برنامه و پروژه های فناوری اطلاعات

مـرکـز آمـوزش شـرکـت امـن نـگر سـامـان

مرکز آموزش امن نگر سامان، با هدف برآورده نمودن نیاز سازمان‌ها به توانمندسازی کارکنان خود ، اقدام به برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی مرتبط با حوزه‌های فعالیتی آنها نموده است. این مرکز در چند سال اخیر موفق به برگزاری بیش از ۲۵۰ دوره آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات (مدیریتی و فنی) برای سازمان‌های بزرگ دولتی و غیر دولتی ، بانک و موسسات مالی اعتباری ، موسسات آموزشی و همچنین CBهای بین‌المللی شده است.

مشاوره و پیاده سازی ITIL - مشاوره و پیاده سازی cobit -مشاوره و پیاده سازی isms - آموزش itil - دوره itil - دوره آموزش itil - دوره های itil - آموزش itil v3 - آموزش cobit - دوره cobit - دوره های cobit - آموزش cobit5 - آموزش isms - دوره isms

برخی دوره‌های آموزشی ما

شرکت امن نگر سامان بیش از ۱۰۰ عنوان سمینار و دوره‌های آموزشی مدیریتی و تخصصی را به صورت درون سازمانی، در داخل مجموعه مشتریان به صورت مجزا و نیز در قالب بسته‌های آموزشی هدفمند برگزار می‌نماید. این روش به مشتریان کمک می‌کند تا در میزان هزینه‌ها و همچنین وقت کارکنان خود صرفه‌جویی کنند و افراد بیشتری از سازمان را در دوره‌های آموزشی شرکت دهند.

 • Digital Transformation Strategy
 • COBIT 2019 Foundation
 • COBIT Process Assessment (PAM)
 • COBIT Assessor Guide
 • COBIT Self-Assessment Guide
 • COBIT Self- Implementation Guide
 • COBIT For Risk Guide
 • COBIT For Assurance Guide
 • ITIL v3 Foundation Level
 • ITIL v3 Implementation Level
 • ITIL v3 Practitioner Level
 • ITIL v3 Expert Level
 • ITIL v3 Master Level
 • The Certified Internal Auditor (CIA)
 • Certified Information Security Manager (CISM)
 • Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
 • Risk Management Methodologies
 • Data Science Professional
 • General Data Protection Regulation (GDPR)
 • General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • AuditingApplication Controls – GTAG
 • Corporate Governance
 • The role of internal control in corporate governance
 • Internal Control Methodology
 • Certified Fraud Examiner (CFE)
 • Management Accounting & Control
 • Internet of Things (IoT) Foundation
 • ISMS ISO 27001 Lead Implementer
 • ISMS 27001 Lead Auditor
 • ISMS 27001 Implementation
 • BCM ISO 22301 Implementation