نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سان تک ITSM Tool

تحقق کیفیت برتر و منابع بهینه خدمات

استفاده آسان برای مدیریت خدمات

ویژگی‌های نوآورانه برای مدیریت خدمات

یکپارچگی و انعطاف‌پذیری روال‌های اجرایی منطبق با ITIL

ماژول‌هــای نرم افـــزار