نرم افزار حاکمیت، ریسک و انطباق GRC Tool

سامانه سوراتک با هدف تحقق حاکمیت ، حسابرسی داخلی ، مدیریت ریسک ، کنترل و انطباق  و با نگاشت داده‌ها و اطلاعات مرتبط ، مدلی کارا ، اثربخش و عملی را به منظور مدیریت حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی در اختیار سازمان قرار می‌دهد.

شرکت امن نگر سامان به همراه تجارب بین‌المللی بدست آمده در حوزه حسابرسی، ریسک ، کنترل و انطباق،  و در پی اجرای متعدد پروژه‌های مرتبط ، اقدام به تولید نرم افزار جامع GRC نموده‌ایم.

حاکمیت
Governance

ریسک
Risk

انطباق
Compliance

اثربخشی
کارایی
انطباق
محرمانگی
یکپارچگی
پایایی
اطمینان

ماژول‌هــای نرم افـــزار