راهبرد و برنامه جامع تحول امنیت

سازمان ها با فرآیندهای جدید ، پیشرفته و به سرعت در حال تغییر ، سازمان های چابک تر شده اند. توانایی های امنیتی برای پشتیبانی از این فرایندهای جدید باید متحول و بالغ گردد ، و همچنین راه حل های پشتیبانی شده از فناوری مانند فناوری ابری ، تجزیه و تحلیل داده ها، برنامه های همراه و وب و برنامه های اجتماعی با اطمینان کامل استفاده شوند.

ما در کنار ایجاد کنترل های مؤثر بر حساس ترین دارایی های سازمان ، به مدیران کمک می کنیم تا برنامه سایبری را متناسب با اهداف استراتژیک سازمان خود ایجاد کنند و این برنامه تحول به پیشرفت آن ها در دنیای دیجیتال پویا کمک می کند.  از جمله اقداماتی که در این خصوص انجام می دهیم شامل: تدوین و طراحی استراتژی سایبر و برنامه جامع تحول امنیت در سازمان متناسب با الزامات و نیازمندی های خاص صنعت ، چارچوب ها و استانداردهای حسابرسی امنیت اطلاعات ، سیاست های مدیریت ریسک امنیت اطلاعات ، الزامات و سیاست های حاکمیت و مدیریت امنیت اطلاعات ، طراحی ساختار و کمیته های راهبری، نظارت و فنی در حوزه امنیت اطلاعات و شرح مسئولیت ها و … می باشد.

راه حل ، دانش و فناوری مورد استفاده