نرم افزار مدیریت ریسک

سامانه مدیریت ریسک شرکت با هدف نگاشت داده‌ها و اطلاعات مرتبط با ریسک ، مدلی کارا ، اثربخش و عملی را به منظور مدیریت ریسک در اختیار سازمان قرار می‌دهد. شرکت امن نگر سامان به همراه تجارب بین‌المللی بدست آمده در حوزه ریسک ، کنترل و انطباق،  و در پی اجرای متعدد پروژه‌های مرتبط ، اقدام به تولید نرم افزار جامع مدیریت ریسک نموده است.

ویژگی‌های نرم افزار مدیریت ریسک

تعریف و تخصیص ریسک‌ها

تعریف و تخصیص مالکان ریسک‌ها

محاسبه و تحلیل ریسک‌ها

تخصیص پارامترهای ارزش و امتیاز برای ریسک‌ها

تعیین و تخصیص سطح پذیرش ریسک‌ها

تعیین و تخصیص طرح مواجه با ریسک‌ها

امکان تعریف انواع فرمول‌های محاسبه امتیاز

امکان کنترل و پایش وضعیت ریسک‌ها

تعریف و تخصیص پروژه ها، اقدامات و فعالیت های مرتبط با ریسک‌ها

تعریف برنامه‌های زمان‌بندی و منابع موردنیاز

امکان کنترل و پایش وضعیت اجرایی شدن اقدامات

امکان پایش داشبورد مدیریت ریسک‌ها

امکان کنترل و پایش وضعیت اجرایی شدن اقدامات