مشاوره، طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات فاوا با استاندارد ISO/IEC 20000

هدف از اجرای این پروژه، تدوین مدل بومی نظام مدیریت و حاکمیت فاوا در شرکت توانیر و صنعت برق کشور می باشد. به نحوی که با شناخت دقیق از فناوری اطلاعات توانیر و جایگاه و نقش آن در صنعت و همچنین با شناخت از مجموعه شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق کشور بتوان چارچوبی جامع ارائه نمود که پوشش دهنده همه ابعاد و قابلیت های فاوا صنعت باشد.

زمان اجرا :

۱۳۹۴

پیشرفت پروژه :
۱۰۰%
۱۰۰%
از جمله دستاوردهای این پروژه عبارت است از :
 • ارزیابی دقیق وضعیت فعلی خدمات و فرآیندهای فناوری اطلاعات در شرکت
 • مشخص نمودن وضعیت مورد نیاز (مطلوب) شرکت در حوزه فرآیندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • تعیین و طراحی مؤثرترین، اثربخش ترین و امکان پذیرترین محدوده پورتفولیو خدمات فاوا شرکت
 • تهیه کاتالوگ خدمات فناوری اطلاعات
 • طراحی فرآیندهای حوزه راهبرد تا عملیات خدمات
 • مشخص نمودن گام ها و اقدامات اجرایی مورد نیاز برای هر یک از فرآیندها
 • تعریف و تهیه مدل های داده ای فرآیندی از جمله تعیین سطوح سرویس به ازای مشتریان ، مدل های حوادث ، تغییرات ، مشکلات و …
 • تهیه ساختار سازمانی پیشنهادی فاوا برای بکارگیری و اجرای فرآیندها در سطح هدف مورد نظر
 • شناسایی اقلام پیکره بندی و کانفیگ CMDB
 • تعیین کمیته های راهبردی و اجرایی
 • شناسایی منابع مورد نیاز در گام پیاده سازی
 • بررسی و تحلیل کلیه ابزارهای داخلی و بین المللی برای بکارگیری فرآیندهای طراحی شده
 • انتخاب و نصب ابزار مناسب ITSM
 • کانفیگ ابزار نرم افزاری و همراهی پیاده سازی فعالیت ها و فرآیندهای مدیریت خدمات
 • برگزاری ممیزی داخلی ITSM بر مبنای استاندارد ISO/IEC 20000
 • تشکیل جلسات بازنگری و بهبود مستمر ITSM
 • انتخاب CB بین المللی جهت ممیزی و صدور گواهینامه استاندارد ISO/IEC 20000
 • همراهی سازمان تا مرحله دریافت گواهینامه بین المللی استاندارد ISO/IEC 20000