استقرار نظام مدیریت راهبری، مدیریت ریسک و انطباق فاوا (GRC) مبتنی بر چارچوب COBIT5

هدف از اجرای این پروژه، تدوین مدل بومی نظام مدیریت و حاکمیت فاوا در شرکت توانیر و صنعت برق کشور می باشد. به نحوی که با شناخت دقیق از فناوری اطلاعات توانیر و جایگاه و نقش آن در صنعت و همچنین با شناخت از مجموعه شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق کشور بتوان چارچوبی جامع ارائه نمود که پوشش دهنده همه ابعاد و قابلیت های فاوا صنعت باشد.

زمان اجرا :

۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

پیشرفت پروژه :
۵۰%
۵۰%
از جمله دستاوردهای این پروژه عبارت است از :
 • تعیین اثرات ساختار صنعت برق بر مدل مدیریت و حاکمیت فاوا
 • تعیین اصول طراحی نظام مدیریت و حاکمیت فاوا
 • تهیه فهرست قابلیت های فاوا در صنعت
 • تعریف پیش ران های حاکمیتی و مدیریتی فاوا صنعت
 • شکل دهی نظام ساختاری و فرآیندی فناوری اطلاعات در صنعت برق کشور
 • تدوین رویه های پایش و ارزیابی
 • تدوین برنامه برای استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات
 • ارزیابی و تعیین سطح بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات
 • ترسیم وضعیت مطلوب بومی سازی شده سرویس های فاوا و نظام مدیریت خدمات فاوا
 • توانمندسازی شرکت ها برای تعیین نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب
 • استقرار نظام های پایشی و کنترلی برای راهبری استقرار نظامات