مشاوره، طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات و راهبری فاوا با چارچوب ITILv3 و استاندارد ISO/IEC 20000

هدف از اجرای این پروژه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بیمارستان منتخب تبدیل مدل وظیفه ای به مدل فرآیندی در بخش های مربوط به طراحی، ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات ، با توجه به هدف اصلی فناوری اطلاعات که تولید ارزش برای متقاضیان و مشتریان خود است، می باشد. از این رو فاوای دانشگاه به دنبال ایجاد ساختاری شفاف تر و هم راستا تر در حوزه فاوا و کنترل بیشتر بر روی زیرساخت ها و خدمات و تغییرات آن بوده و به دنبال ایجاد ارتباطات منظم تر داخلی در سازمان و تعریف نیازمندی های سطوح سرویس برای سرویس گیرندگان، با هدف افزایش رضایت مشتری می باشد.

زمان اجرا :

۱۳۹۹

پیشرفت پروژه :
۵۰%
۵۰%
از جمله دستاوردهای این پروژه عبارت است از :
 • مشخص نمودن وضعیت مورد نیاز (مطلوب) درحوزه فرآیندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • تهیه کاتالوگ خدمات فناوری اطلاعات
 • مشخص نمودن گام ها و اقدامات اجرایی مورد نیاز برای هر یک از فرآیندهای منتخب
 • تعریف و تهیه مدل های داده ای فرآیندی از جمله تعیین سطوح سرویس به ازای مشتریان ، مدل های حوادث ، تغییرات ، مشکلات و …
 • شناسایی اقلام پیکره بندی و کانفیگ CMDB
 • انتخاب و نصب ابزار مناسب ITSM
 • کانفیگ ابزار نرم افزاری و همراهی پیاده سازی فعالیت ها و فرآیندهای مدیریت خدمات
 • قابلیت انطباق فناوری اطلاعات با کسب و کار و تبیین جایگاه فناوری اطلاعات
 • قابلیت بهینه سازی تصمیم گیری در حوزه فاوا
 • افزایش سطح بلوغ و آگاهی فناوری اطلاعات
 • تعاملات مطلوب فناوری اطلاعات و کسب و کار