نصب ، استقرار و آموزش نرم افزار ITIL سانتک

این ابزار با هدف تعریف و پیاده سازی فرایندهای مورد نیاز برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات یا پشتیبانی از این خدمات برای مشتریان و تعریف نقش‏ها و مسئولیت‏های افرادی که با فناوری اطلاعات سر و کار دارند شامل کارکنان بخش فناوری اطلاعات، مشتریان و دیگر ذی‏نفعان بکار گرفته می شود.

زمان اجرا :

۱۳۹۶

پیشرفت پروژه :
۱۰۰%
۱۰۰%
از جمله دستاوردهای این پروژه عبارت است از :
  • مدیریت تغییرات
  • مدیریت دارایی و پیکره بندی
  • مدیریت ریسک
  • مدیریت تداوم