ممیزی و ارائه راهکارهای بهبود و توسعه سیستم مدیریت خدمات ISO/IEC 20000

هدف از اجرای این پروژه در شرکت تبدیل مدل وظیفه ای به مدل فرآیندی در بخش های مربوط به طراحی، ارائه و پشتیبانی خدمات کسب و کار بوده است. از این رو واحد طرح و برنامه شرکت به دنبال ایجاد ساختاری شفاف تر و هم راستا تر در حوزه ارائه خدمات و کنترل بیشتر بر روی زیرساخت ها و خدمات و تغییرات آن بوده و به دنبال ایجاد ارتباطات منظم تر داخلی در سازمان و تعریف نیازمندی های سطوح سرویس برای سرویس گیرندگان به طور دقیق تر، با هدف افزایش رضایت مشتری می باشد.

زمان اجرا :

۱۳۹۴

پیشرفت پروژه :
۱۰۰%
۱۰۰%
از جمله دستاوردهای این پروژه عبارت است از :
  • تهیه و طراحی برنامه ممیزی شامل چک لیست ها و … جهت ارزیابی مبتنی بر بهترین تجارب استانداردهای ITIL و COBIT و ISO/IEC 20000
  • برگزاری جلسات و مصاحبه با ذینفعان و مستند سازی اطلاعات ITSM
  • مشخص نمودن شکاف عملکردی هر یک از حوزه های استاندارد (بندهای اصلی و فرعی)
  • تعیین وضع بلوغ فعلی ITSM بر مبنای  کلیه بندهای اصلی استاندارد ISO/IEC 20000
  • ارائه گزارش ممیزی (Audit Report) شامل مشاهدات و یافته های ممیزی و عدم انطباق ها
  • تدوین برنامه عملیاتی توسعه ITSM متناسب با اهداف، طرح‌ها و راهکارهای تعیین شده
  • همراهی جهت برگزاری جلسه بازنگری مدیریت