مشاوره، طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات فاوا با چارچوب ITILv3

هدف از اجرای این پروژه در شرکت تبدیل مدل وظیفه ای به مدل فرآیندی در بخش های مربوط به طراحی، ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات، با توجه به هدف اصلی فناوری اطلاعات که تولید ارزش برای متقاضیان و مشتریان خود است، می باشد. از این رو فاوای شرکت به دنبال ایجاد ساختاری شفاف تر و هم راستا تر در حوزه فاوا و کنترل بیشتر بر روی زیرساخت ها و خدمات و تغییرات آن بوده و به دنبال ایجاد ارتباطات منظم تر داخلی در سازمان و تعریف نیازمندی های سطوح سرویس برای سرویس گیرندگان، با هدف افزایش رضایت مشتری می باشد.

زمان اجرا :

۱۳۹۵ و ۱۳۹۷

پیشرفت پروژه :
۱۰۰%
۱۰۰%
از جمله دستاوردهای این پروژه عبارت است از :
 • ارزیابی دقیق وضعیت فعلی خدمات و فرآیندهای فناوری اطلاعات در شرکت
 • مشخص نمودن وضعیت مورد نیاز (مطلوب) شرکت در حوزه فرآیندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • تعیین و طراحی مؤثرترین، اثربخش ترین و امکان پذیرترین محدوده پورتفولیو خدمات فاوا شرکت
 • تهیه کاتالوگ خدمات فناوری اطلاعات
 • طراحی ورودی، خروجی و جزییات گام های اجرایی هر یک از فعالیت های فرایندی
 • تدوین دستورالعمل و رویه های اجرایی فرایندها
 • طراحی ساختار و نقش های فرایندی نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • انطباق و استقرار ساختار و نقش های فرایندی درون ساختار وظیفه ای
 • تعریف و تهیه مدل های داده ای فرآیندی از جمله تعیین سطوح سرویس به ازای مشتریان ، مدل های حوادث ، تغییرات ، مشکلات و …
 • تهیه ساختار سازمانی پیشنهادی فاوا برای بکارگیری و اجرای فرآیندها در سطح هدف مورد نظر
 • شناسایی اقلام پیکره بندی و کانفیگ CMDB
 • تعیین کمیته های راهبردی و اجرایی
 • شناسایی منابع مورد نیاز در گام پیاده سازی
 • بررسی و تحلیل کلیه ابزارهای داخلی و بین المللی برای بکارگیری فرآیندهای طراحی شده
 • انتخاب و نصب ابزار مناسب ITSM
 • کانفیگ ابزار نرم افزاری و همراهی پیاده سازی فعالیت ها و فرآیندهای مدیریت خدمات