مشاوره، طراحی و استقرار نظام راهبری، مدیریت ریسک و انطباق فاوا (GRC) مبتنی بر COBIT 2019

این پروژه در بانک سینا با هدف ایجاد قابلیت های حاکمیت و راهبردی ریسک به منظور استقرار رویکرد مدیریت و راهبری ریسک فناوری اطلاعات مشتمل بر مکانیزم های تصویب همسوسازی سیاست ها و توسعه فرهنگ ریسک و یکپارچه سازی ریسک فناوری اطلاعات با سیستم مدیریت ریسک کسب و کار تعریف گردیده است. همچنین قابلیت حصول اطمینان از تنظیم راهبردها و اقدامات مدیریت مواجهه با ریسک و اطمینان از شناسایی و تحلیل تاثیرات ریسک های فناوری اطلاعات در کسب و کار از دیگر اهداف این پروژه می باشد.

زمان اجرا :

۱۳۹۸

پیشرفت پروژه :
۱۰۰%
۱۰۰%
از جمله دستاوردهای این پروژه عبارت است از :
 • تحلیل مقایسه ای وضعیت مدیریت ریسک در سازمان با وضعیت ریسک در صنعت بانکی
 • تبیین و استقرار نظام مدیریت ریسک فناوری اطلاعات و کسب و کار
 • همراستاسازی ریسک فناوری اطلاعات و نظام مدیریت ریسک کسب و کار
 • استقرار مکانیزم هزینه و منفعت در ریسک های کسب و کار و فناوری اطلاعات
 • تبیین ساختار راهبری، مدیریتی و پاسخگویی ریسک
 • تبیین عناصر استقرار فرهنگ ریسک و قابلیت های ریسک پذیری
 • تبیین مکانیزم شناسایی سناریوهای مثبت و منفی ریسک
 • تبیین مکانیزم های محاسبه، تحلیل و پاسخ در مدیریت ریسک
 • تحلیل فاکتورها و قابلیت های داخلی و بیرونی ریسک فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان
 • تبیین برنامه مدیریت ریسک به همراه اولویت های اجرایی برای تحقق راهبردهای مواجهه
 • ایجاد نظام پاسخگویی در حوزه ریسک فناوری اطلاعات
 • ایجاد مکانیزم مستقل تضمین اثربخشی مدیریت ریسک فناوری اطلاعات
 • ارتقاء ضریب نفوذ ابعاد ریسک فناوری اطلاعات در تصمیم گیری های کسب و کار
 • افزایش سطح پذیرش مدیریتی رویکرد تحلیل ریسک فناوری اطلاعات در تصمیمات
 • جانمایی ملاحظات ریسک های فناوری اطلاعات در تصمیمات راهبردی کسب و کار
 • تبیین مکانیزم گردش داده های ریسک فناوری اطلاعات در سازمان
 • تدوین مکانیزم و نحوه گرداوری داده های ریسک در محیط عملیاتی
 • تبیین سناریوهای ریسک فناوری اطلاعات و احتمال سناریو ، شدت اثرات و مدل سازی سناریوهای ریسک
 • توسعه شاخص ها و سنجه های ریسک فناوری اطلاعات
 • تفسیر یافته ها و آثار ریسک
 • تبیین کنترل ها و اقدامات لازم برای مواجهه
 • شناسایی فرصت های نهفته در ریسک ها
 • پایش همراستایی اقدامات عملیاتی با آستانه پذیرش
 • تبیین نظام گزارش گری نتایج
 • تبیین نظام واکنش در برابر رویدادها و حوادث
 • مدون سازی درس های آموختنی از وقوع ریسک های فناوری اطلاعات
 • آموزش و توانمند سازی مدیران و کارشناسان در حوزه مدیریت ریسک COBIT5 For RISK Guide و RISK IT