مشاوره، طراحی و استقرار نظام راهبری، مدیریت ریسک و انطباق فاوا مبتنی بر COBIT 5

این پروژه در بانک توسعه تعاون در راستای پروژه حسابرسی داخلی فناوری اطلاعات، با هدف ایجاد قابلیت های راهبری ریسک به منظور استقرار رویکرد مدیریت و راهبری ریسک فناوری اطلاعات می باشد.

زمان اجرا :

۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

پیشرفت پروژه :
۱۰۰%
۱۰۰%
از جمله دستاوردهای این پروژه عبارت است از :
 • تبیین ساختار راهبری، مدیریتی و پاسخگویی ریسک
 • تبیین عناصر استقرار فرهنگ ریسک و قابلیت های ریسک پذیری
 • تبیین مکانیزم های محاسبه، تحلیل و پاسخ در مدیریت ریسک
 • تبیین برنامه مدیریت ریسک به همراه اولویت های اجرایی برای تحقق راهبردهای مواجهه
 • ایجاد نظام پاسخگویی در حوزه ریسک فناوری اطلاعات
 • ایجاد مکانیزم مستقل تضمین اثربخشی مدیریت ریسک فناوری اطلاعات
 • تبیین مکانیزم گردش داده های ریسک فناوری اطلاعات در سازمان
 • تدوین مکانیزم و نحوه گرداوری داده های ریسک در محیط عملیاتی
 • توسعه شاخص ها و سنجه های ریسک فناوری اطلاعات
 • تفسیر یافته ها و آثار ریسک
 • تبیین کنترل ها و اقدامات لازم برای مواجهه