مشاوره، طراحی و استقرار نظام حاکمیت و مدیریت فاوا با چارچوب های COBIT 5 و ITIL v3

هدف از اجرای این پروژه در شرکت تبدیل مدل وظیفه ای به مدل فرآیندی در بخش های مربوط به طراحی، ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات، با توجه به هدف اصلی فناوری اطلاعات که تولید ارزش برای متقاضیان و مشتریان خود است، می باشد. از این رو فاوای شرکت به دنبال ایجاد ساختاری شفاف تر و هم راستا تر در حوزه فاوا و کنترل بیشتر بر روی زیرساخت ها و خدمات و تغییرات آن بوده و به دنبال ایجاد ارتباطات منظم تر داخلی در سازمان و تعریف نیازمندی های سطوح سرویس برای سرویس گیرندگان، با هدف افزایش رضایت مشتری می باشد.

زمان اجرا :

۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

پیشرفت پروژه :
۱۰۰%
۱۰۰%
از جمله دستاوردهای این پروژه عبارت است از :
 • ارزیابی دقیق وضعیت فعلی حاکمیت و خدمات فناوری اطلاعات در شرکت
 • مشخص نمودن وضعیت مورد نیاز (مطلوب) شرکت در حوزه فرآیندهای حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • تعیین نقشه راه بهبود و توسعه نظام حاکمیت و مدیریت فاوا
 • تعیین و طراحی مؤثرترین، اثربخش ترین و امکان پذیرترین محدوده پورتفولیو خدمات فاوا شرکت
 • تهیه کاتالوگ خدمات فناوری اطلاعات
 • طراحی فرآیندهای حاکمیت فناوری اطلاعات و مدیریت خدمات از حوزه راهبرد تا عملیات خدمات با کمک از چارچوب های COBIT 5 و ITIL v3
 • مشخص نمودن گام ها و اقدامات اجرایی مورد نیاز برای هر یک از فرآیندها
 • طراحی ورودی، خروجی و جزییات گام های اجرایی هر یک از فعالیت های فرایندی
 • تدوین دستورالعمل و رویه های اجرایی فرایندها
 • طراحی ساختار و نقش های فرایندی نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • انطباق و استقرار ساختار و نقش های فرایندی درون ساختار وظیفه ای
 • تعریف و تهیه مدل های داده ای فرآیندی از جمله تعیین سطوح سرویس به ازای مشتریان ، مدل های حوادث ، تغییرات ، مشکلات و …
 • تهیه ساختار سازمانی پیشنهادی فاوا برای بکارگیری و اجرای فرآیندها در سطح هدف مورد نظر
 • شناسایی اقلام پیکره بندی و کانفیگ CMDB
 • تعیین کمیته های راهبردی و اجرایی جهت پیاده سازی نظام
 • شناسایی منابع مورد نیاز در گام پیاده سازی
 • بررسی و تحلیل کلیه ابزارهای داخلی و بین المللی برای بکارگیری فرآیندهای طراحی شده
 • انتخاب و نصب ابزار مناسب ITSM
 • کانفیگ ابزار نرم افزاری و همراهی پیاده سازی فعالیت ها و فرآیندهای مدیریت خدمات
 • برگزاری ممیزی داخلی ITSM بر مبنای استاندارد ISO/IEC 20000
 • تشکیل جلسات بازنگری و بهبود مستمر ITSM
 • قابلیت اندازه گیری ارزش حاصل از فناوری اطلاعات
 • قابلیت انطباق فناوری اطلاعات با کسب و کار و تبیین جایگاه فناوری اطلاعات
 • قابلیت پشتیبانی بهینه از کارکردهای کسب و کار
 • قابلیت تنظیم چارچوب حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات
 • قابلیت اندازه گیری اثربخشی و کارایی فناوری اطلاعات
 • قابلیت بهینه سازی تصمیم گیری در حوزه فاوا
 • افزایش سطح بلوغ و آگاهی فناوری اطلاعات
 • تعاملات مطلوب فناوری اطلاعات و کسب و کار
 • انتخاب CB بین المللی جهت ممیزی و صدور گواهینامه استاندارد ISO/IEC 20000
 • همراهی سازمان تا مرحله دریافت گواهینامه بین المللی استاندارد ISO/IEC 20000 از TUV آلمان
 • برگزاری دوره آموزشی ITIL v3 Foundation Level