استقرار نظام مدیریت ریسک فاوا Risk IT

این پروژه در بانک پاسارگاد در راستای پروژه ISMS و BCM ، با هدف ایجاد قابلیت های راهبری ریسک به منظور استقرار رویکرد مدیریت و راهبری ریسک فناوری اطلاعات می باشد.

زمان اجرا :

۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

پیشرفت پروژه :
۱۰۰%
۱۰۰%
از جمله دستاوردهای این پروژه عبارت است از :
  • تبیین ساختار راهبری، مدیریتی و پاسخگویی ریسک
  • تبیین عناصر استقرار فرهنگ ریسک و قابلیت های ریسک پذیری
  • تبیین مکانیزم های محاسبه، تحلیل و پاسخ در مدیریت ریسک
  • تبیین برنامه مدیریت ریسک به همراه اولویت های اجرایی برای تحقق راهبردهای مواجهه
  • ایجاد نظام پاسخگویی در حوزه ریسک فناوری اطلاعات
  • ایجاد مکانیزم مستقل تضمین اثربخشی مدیریت ریسک فناوری اطلاعات
  • تبیین مکانیزم گردش داده های ریسک فناوری اطلاعات در سازمان
  • تدوین مکانیزم و نحوه گرداوری داده های ریسک در محیط عملیاتی
  • توسعه شاخص ها و سنجه های ریسک فناوری اطلاعات
  • تفسیر یافته ها و آثار ریسک
  • تبیین کنترل ها و اقدامات لازم برای مواجهه
  • آموزش و توانمند سازی مدیران و کارشناسان در حوزه مدیریت ریسک ISO/IEC 27005 و Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)