ارزیابی بلوغ، ترسیم قابلیت های وضع مطلوب و تدوین نقشه راه فاوا مبتنی بر چارچوب COBIT5

پروژه ارزیابی بلوغ، ترسیم قابلیت های وضع مطلوب و تدوین نقشه راه فاوا مبتنی بر چارچوب COBIT5 در بانک تجارت با هدف شناخت ویژگی های بانک در حوزه فاوا و اینکه چه چارچوب های فناوری اطلاعاتی برای  مدیریت خدمات و حاکمیت فاوا بانک مناسبند به کار گرفته شد. اینکه فناوری اطلاعات به چه اندازه با کسب و کار بانک همسو می باشد و وضعیت فناوری اطلاعات چگونه است، چگونه می بایست باشد و مسیر رسیدن به آن چیست.

زمان اجرا :

۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

پیشرفت پروژه :
۱۰۰%
۱۰۰%
از جمله دستاوردهای این پروژه عبارت است از :
 • تعیین معیارها، عوامل یا شاخص های برای ارزیابی، تحلیل شکاف ، تعیین سطح بلوغ و تعیین سطح مطلوب
 • شناخت و بررسی وضعیت بانک در حوزه نظام مدیریتی و راهبری فاوا
 • تعریف حوزه ها ، فرآیندها و کنترل ها و شاخص های هر منبع فاوا
 • ارائه گزارش جامع شناخت و سطح بلوغ به تفکیک هر یک از منابع و توانمند سازهای فاوایی
 • تهیه و ارائه گزارش شکاف و فاصله عملکردی هر یک از منابع و توانمند سازهای فاوایی
 • هدف گذاری وضع مطلوب نظام مدیریت و راهبری فاوا و تحلیل شکاف وضع فعلی با وضع مطلوب
 • ارائه گزارش نقاط بهبود به تفکیک هر یک از منابع و توانمند سازها
 • ترسیم مدل مفهومی نظام مدیریت خدمات و راهبری فاوا  در سطح هدف گذاری شده و نقشه راه پیاده سازی نظام
 • مشخص کردن گام ها و اقدامات اجرایی مورد نیاز برای هر یک از فرآیندهای فاوایی در سطح مطلوب شناسایی شده
 • گزارش مهارت های سازمانی مورد نیاز فاوا
 • ارائه ساختار سازمانی مطلوب فاوا
 • نقشه راه توسعه بلوغ قابلیت های فاوایی
 • تدوین رویه های مرتبط با اطمینان بخشی فناوری اطلاعات در سازمان شامل: اطمینان از بهینه سازی منابع ، ریسک ، سود و شفافیت
 • تدوین رویه های اندازه گیری عملکرد جهت اطمینان از اینکه اهداف مربوط به فناوری اطلاعات با اهداف سازمان منطبق می باشند.
 • تدوین رویه های پایش و ارزیابی فناوری اطلاعات در سازمان
 • تدوین برنامه برای استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات
 • ارزیابی و تعیین سطح بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و ترسیم قابلیت های سطح مطلوب حاکمیت فناوری اطلاعات سازمان
 • آموزش و توانمند سازی مدیران و کارشناسان در حوزه راهبری فناوری اطلاعات
 • آموزش و استقرار استانداردها و چارچوب های مرتبط با راهبری فناوری اطلاعات COBIT و ISO/IEC 38500:2015 و (COBIT Process Assessment (PAM
 • قابلیت انطباق فناوری اطلاعات با کسب و کار و تبیین جایگاه فناوری اطلاعات
 • قابلیت تنظیم چارچوب حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات
 • تعاملات مطلوب فناوری اطلاعات و کسب و کار