ارزیابی، مشاوره و طراحی نظام مدیریت خدمات فاوا با چارچوب ITILv3

هدف از اجرای این پروژه در شرکت تبدیل مدل وظیفه ای به مدل فرآیندی در بخش های مربوط به طراحی، ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات، با توجه به هدف اصلی فناوری اطلاعات که تولید ارزش برای متقاضیان و مشتریان خود است ، می باشد. از این رو فاوای شرکت به دنبال ایجاد ساختاری شفاف تر و هم راستا تر در حوزه فاوا و کنترل بیشتر بر روی زیرساخت ها و خدمات و تغییرات آن بوده و به دنبال ایجاد ارتباطات منظم تر داخلی در سازمان و تعریف نیازمندی های سطوح سرویس برای سرویس گیرندگان، با هدف افزایش رضایت مشتری می باشد.

زمان اجرا :

۱۳۹۴

پیشرفت پروژه :
۱۰۰%
۱۰۰%
از جمله دستاوردهای این پروژه عبارت است از :
  • ارزیابی دقیق وضعیت فعلی خدمات و فرآیندهای ITIL در شرکت
  • مشخص نمودن وضعیت مورد نیاز (مطلوب) شرکت در حوزه فرآیندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
  • تعیین و طراحی مؤثرترین، اثربخش ترین و امکان پذیرترین محدوده پورتفولیو خدمات فاوا شرکت
  • تهیه کاتالوگ خدمات فناوری اطلاعات
  • طراحی فرآیندهای حوزه راهبرد تا عملیات خدمات ITIL
  • مشخص نمودن گام ها و اقدامات اجرایی مورد نیاز برای هر یک از فرآیندهای ITIL
  • تعریف و تهیه مدل های داده ای فرآیندی از جمله تعیین سطوح سرویس به ازای مشتریان ، مدل های حوادث ، تغییرات ، مشکلات و …
  • تهیه ساختار سازمانی پیشنهادی فاوا برای بکارگیری و اجرای فرآیندها در سطح هدف مورد نظر
  • تعیین کمیته های راهبردی و اجرایی جهت پیاده سازی نظام
  • استقرار نظام های پایشی و کنترلی برای راهبری استقرار نظامات