حاکمیت شرکتی Governance Corporate

ما به سازمان ها و هلدینگ ها و اعضای آنها کمک می کنیم تا در نظارت بر ریسک های کلیدی ، استراتژی و ساختار کلی حاکمیت سازمان خود مؤثرتر باشند. شیوه های صحیح حاکمیت شرکتی می تواند بهینه سازی ریسک، منابع و سود را در کسب و کار افزایش داده و همچنین سازمان را از آسیب های شهرت محافظت نماید.

ما به سازمان ها کمک می کنیم تا با ایجاد روند ها در محیط نظارتی، تغییرات را پیش بینی و با سازمان منطبق نمایند. و برنامه ها و کنترل های بهتری برای مقابله با طیف گسترده ای از مقررات و ریسک های نظارتی ایجاد نمایند.

ما استراتژی ها ، ساختارها و فرآیندهای نظارتی را توسعه می دهیم که امکان ارزیابی پیش بینی کننده از روند نظارتی و تأثیر آنها بر روی کسب وکار سازمان را فراهم نماید.

مجموعه خدمات ما

تحلیل مقایسه ای وضعیت حاکمیت شرکتی سازمان بر اساس بنچمارک های داخلی و بین المللی

تبیین ساختار ارکان تشکیل دهنده نظام حاکمیت شرکتی و حدود اختیارات و مسئولیت ها در تصمیم گیری

طراحی مکانیزم هدف گذاری هوشمند کسب و کار

طراحی مکانیزم پایش رویدادهای مهم از طریق تحلیل ریسک‌

استقرار نظام کنترل عملکرد داخلی

ایجاد چارچوب یکپارچگی و انطباق فرایندها و روال های اجرایی با اساسنامه‌ قانونی سازمان

ایجاد چارچوب اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و تصمیمات اخلاقی

برنامه ریزی و استقرار نظام حاکمیت ، ریسک و انطباق Governance, Risk & Compliance

استقرار نرم افزار – Governance , Risk & Compliance GRC

قابلیت‌های کسب شده و تجربه مشتری

قابلیت سیاست گذاری در حوزه راهبری کسب و کار۹۸%
۹۸%
قابلیت سیاست گذاری در حوزه ریسک کسب و کار۹۰%
۹۰%
قابلیت سیاست گذاری در حوزه نظام تصمیم گیری در کسب و کار۸۲%
۸۲%
قابلیت سیاست گذاری در حوزه ارزیابی و تصویب قراردادها۷۶%
۷۶%
قابلیت سیاست گذاری در حوزه هزینه های سرمایه ای کسب و کار۶۵%
۶۵%
قابلیت سیاست گذاری در حوزه افشای متعادل اطلاعات۵۸%
۵۸%
قابلیت سیاست گذاری در حوزه نظام جبران خدمات مدیران۵۱%
۵۱%
قابلیت سیاست گذاری در حوزه مکانیزم اطمینان از رعایت حقوق سهامداران۴۶%
۴۶%
قابلیت هدایت اخلاقی و اجتماعی کسب و کار۳۹%
۳۹%