برنامه و راهبرد تحول دیجیتال Digital Transformation

رقابتی ماندن در یک بازار جهانی که دائماً در حال تغییر است بستگی به توانایی سازمان برای تطبیق سریع با استفاده از فناوری های جدید دارد. تحول دیجیتال پذیرش استراتژیک فناوری های دیجیتال است. تحول دیجیتال موجب بهبود فرایندها و محصولات کسب و کار،  بهره وری و ارائه بهتر خدمات، مدیریت ریسک کسب و کار و کنترل هزینه ها می شود.

دیجیتال در حال تغییر کسب و کار و ایجاد فرصت های بیشمار است، اما فقط برای سازمان هایی که می دانند چه اندازه و با چه سرعتی باید تغییر کنند. علی رغم اینکه تحول دیجیتال توسط فناوری امکان پذیر است، تغییر ساختار، تغییر فرآیندهای سازمان، تغییر همچنین نحوه کار و نگرش و مهارت ها نیز ایجاد می گردد.

خدمات ما شامل ارائه یک برنامه یکباره نیست بلکه شامل تکامل مستمر است. تضمین می کند که سازمان شما آماده است تا فرصت های نوآوری و تحول را به دست آورد .

مجموعه خدمات ما

مدلسازی مولفه های راهبردی کسب و کار دیجیتالی
طراحی سیستم هوش تجاری کسب و کار
طراحی مدل مدیریت و راهبری فناوری
طراحی مدل مدیریت استعداد دیجیتالی
باز تعریف مفهوم مشتری محوری
طراحی سیستم نوآوری و تحویل محصولات و خدمات

قابلیت‌های کسب شده و تجربه مشتری

قابلیت مدیریت اکوسیستم کسب و کار دیجیتالی بر اساس بوم کسب و کار دیجیتالی۹۸%
۹۸%
قابلیت استقرار مدل توسعه مبتنی بر مشتری۸۹%
۸۹%
قابلیت بکارگیری و مدیریت فناوری‌های نوظهور در کسب و کار۷۸%
۷۸%
قابلیت چابکی دیجیتالی۶۷%
۶۷%
قابلیت مدیریت استعدادهای دیجیتالی۵۸%
۵۸%
در راستای بکارگیری تجربیات روز دنیا، همکاری ما با شرکت‌ها و موسسات مطرح بین‌ المللی