راهبری و مدیریت داده Data Governance and Management

راهبری و مدیریت داده برای هر سازمانی حیاتی است. سازمانها بطور فزاینده ای تشخیص دریافته اند که داده های آن ها ، دارایی ارزشمندی است که برای اطمینان از موفقیت کسب و کار باید به درستی مدیریت شود. مفاهیم مدیریت داده و فناوری های پشتیبانی از آن به سرعت در طول سی سال گذشته تحول یافته و همچنان تکامل می یابند .

مجموعه خدمات ما

قابلیت‌های کسب شده و تجربه مشتری

قابلیت مدیریت معماری داده از طریق : مدلسازی داده های سازمانی، تحلیل زنجیره ارزش، معماری داده های مرتبط۹۸%
۹۸%
قابلیت توسعه داده ها : تحلیل، مدلسازی داده، طراحی پایگاه داده، پیاده سازی پایگاه داده۸۸%
۸۸%
قابلیت مدیریت عملیاتی پایگاه های داده : اکتساب، بازیابی، بهینه سازی، تمیز کردن، بازنشستگی۷۹%
۷۹%
قابلیت مدیریت امنیت داده : استانداردسازی، طبقه بندی، اداره داده ها، مجوزدهی، حسابرسی۷۱%
۷۱%
قابلیت مدیریت داده های اصلی : کدهای منبع خارجی و داخلی، داده مشتریان، داده محصولات۶۶%
۶۶%
قابلیت مدیریت انبارهای داده ها و هوش تجاری : معماری انباره ها، پیاده سازی انباره ها، پشتیبانی و آموزش، پایش و بهینه سازی۵۹%
۵۹%
قابلیت مدیریت محتوا و اسناد : کسب و ذخیره سازی، پشتیبان گیری و بازیابی، مدیریت محتوا و نگهداشت۵۳%
۵۳%
قابلیت مدیریت ابرداده ها : معماری، یکپارچه سازی، کنترل، تحویل و پشتیبانی۴۸%
۴۸%
قابلیت مدیریت کیفیت داده : مناسب سازی، تحلیل، اندازه گیری، بهبود۴۰%
۴۰%