شرکت امن نگر سامان برنده مناقصه مشاوره و طراحی طرح جامع مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات با چارچوب های COBIT 2019 و ITIL v4 برای شرکت توانیر، گردید.