حضور شرکت امن نگر سامان در نمایشگاه و همایش PETRO ICT، شرکت امن نگر سامان از حامیان مالی این همایش میباشد.