شرکت امن نگر سامان به عنوان یکی از پیشرو ترین شرکت های اجرا کننده خدمات ارزیابی امنیت سرویس های موبایل، با بیش از ۵ بانک بزرگ دولتی و خصوصی در سال ۹۶ قرارداد بست.