گواهینامه شرکت امن نگر سامان تاکنون به بیش از بیست آژانس هواپیمایی کشور ارائه گردید.