گردهمایی مدیران و کارشناسان شرکت امن نگر سامان در هتل اسپیناس برگزار شد و مدیرعامل این شرکت از کلیه سرمایه انسانی شرکت، به عنوان مهمترین دارائی این مجموعه تقدیر به عمل آورد.