همزمان با شروع پیاده سازی ITIL v3 در مهندسی ساختمان نفت OIEC، نرم افزار ITSM سانتک شرکت امن نگر سامان در این مجموعه پیاده سازی گردید.