پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS هلدینگ گاز لوله آغاز شد.