پنجاه و هشت امین دوره آموزشی مدیریت خمات فاوا با چارچوب ITIL v4 در مرکز آموزش شرکت امن نگر سامان در هفته چهارم تیر برگزار می گردد