پروژه پیاده سازی ISMS در شعب منتخب بانک پاسارگاد شروع شد.