پروژه ارزیابی بلوغ ITIL v3 در شرکت پتروشیمی کارون آغاز گردید.