پروژه ارزیابی امنیت برخی سرویس های فناوری اطلاعات بانک حکمت ایرانیان آغاز گردید.