پروژه ارزیابی امنیت برخی سرویس های فناوری اطلاعات پرداخت الکترونیک پارسیان آغاز گردید.