پروژه ارزیابی امنیت برخی سرویس های فناوری اطلاعات بانک ملت آغاز گردید.