همایش مدیریت خدمات و راهبری فاوا در صنعت شهرداری توسط شرکت امن نگر سامان، با حضور مدیران و کارشناسان شهرداری مشهد در هتل توریست مشهد برگزار شد.