همایش مدیریت خدمات و راهبری فاوا در صنعت نفت و گاز پتروشیمی با حضور مدیران صنعت در محل کتابخانه ملی، توسط شرکت امن نگر سامان برگزار گردید.