نرم افزار ITSM شرکت امن نگر سامان در راستای پیاده سازی ITIL v3 در شرکت مهندسی ساختمان صنایع نفت (OIEC)، پیاده سازی گردید.