نرم افزار ITSM شرکت امن نگر سامان در راستای پیاده سازی ITIL v3 در شرکت برق منطقه ای فارس، پیاده سازی گردید.