شرکت امن نگر سامان برنده مناقصه معماری سازمانی و تهیه طرح جامع فناری اطلاعات برق منطقه ای سمنان گردید.