شرکت امن نگر سامان برنده مناقصه مشاوره و پیاده سازی ITIL v3 در مجموعه بانک مسکن شد.