شرکت امن نگر سامان برنده مناقصه مشاوره و پیاده سازی ITIL v3 و COBIT 5 برق منطقه ای زنجان گردید.