شرکت امن نگر سامان برنده مناقصه مشاوره و پیاده سازی ITIL v3 سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد در سال ۹۵ گردید.