شرکت امن نگر سامان برنده مناقصه مشاوره و پیاده سازی ITIL v3 برق منطقه ای غرب در شد.