شرکت امن نگر سامان برنده مناقصه مشاوره و طراحی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL v4 پالایشگاه گاز ایلام گردید.