شرکت امن نگر سامان برنده مناقصه ارزیابی امنیت و تست نفوذ داده ورزی سداد گردید.