ممیزی نهایی (ISMS (ISO/IEC27001 :2013 شعب بانک پاسارگاد با موفقیت به پایان رسید.