ممیزی نهایی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS بانک انصار، برای سال دوم اجرا گردید.